PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ทั่วไป


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [741] 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691

 1. เราดู Net Buy/Sell ของ ต่างชาติ , กองทุน "ช่วงเช้า" ได้ไหมคะ? [หุ้น]
 2. ท่านลงทุนกันกี่เท่าของรายได้ประจำครับ [การลงทุน]
 3. อยากทราบค่าใช้จ่ายในการใช้มือถือเทรดหุ้น [การลงทุน]
 4. )) [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 5. ดูข่าวตอนเทเลือดแล้ว น่ากลัวมาก คนเทเค้าไม่กลัวติดโรคหรือครับ [การเมือง]
 6. โอ้โฮ แกนนำหมดมุข ครับ
 7. สงสารพลเอกเปรม
 8. พรุ่งนี้โปรดสังเกต 2 ข้างทางนะครับ....พี่น้องเสื้อเหลือง [การเมือง]
 9. แสดงความยินดีกับคุณอภิสิทธิ์ Wall Street Journal เค้าบอกว่าคุณมาจากปฎิวัติเงียบ [การเมือง]
 10. เศร้าใจจังครับ [การเมือง]
 11. ฝากบอกแกนนำเสื้อแดงด้วยว่า....
 12. ความจริงวันนี้!
 13. ถามพี่น้องเสื้อแดงที่ไปสละเลือดในวันนี้ ปกติไปบริจาคเลือดกันบ้างไหมครับ?
 14. เป็นหวงเสื้อแดงครับ
 15. การข่าวที่คนไม่กลางคิดไม่เป็นหรือสมองมักจะกลวง!!!
 16. ผมว่าเสื้อแดงทำดีแล้ว..มวลชนเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ..แต่ยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลจะยุบสภา.....
 17. พระ"ว.วชิรเมธี"ระบุพระสงฆ์ไม่ควรเล่นการเมือง แต่ เคยเขียนไว้เองว่ายุ่งการเมืองได้ ตกลงเอาไงแน่ครับ
 18. ชัยชนะ ไม่ได้มาด้วยความรุนแรง
 19. คิดอย่างไรครับ หาก แกนนำเสื้อแดง นำขบวนมวลชนเรือนแสนเดินขบวนทั่วกรุงเทพ
 20. ตัวอย่างพระผู้มีมิจฉาทิฏฐิ บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา [การเมือง]
 21. สงครามระหว่างชนชั้น [การเมือง]
 22. เอามาคลายเครียดกันครับ บอร์ดทุกวันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่า?
 23. ผมมีข้อเสนอแนะง่ายๆเวลาพี่น้องคนไหนไม่เห็นด้วยหรือไม่เข้าใจที่พระสงฆ์ทำไมถึงมาร่วมชุมุนม
 24. ดู Tpbs นักวิชาการสองท่านมาพูดในรายการแล้วไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลย
 25. เห็น clip แจกเงิน ที่ cnn นำมาเผยแพร่ ?
 26. สงสารพี่น้องเสื้อแดงที่เดินทางมาไกล โดยเฉพาะมาจากชาวอีสานครับ [การเมือง]
 27. เสื้อแดงครั้งนี้มาไม่เสียเปล่า....ความเสื่อมของผู้มีบารมี เริ่มมีคนรับรู้ครับ [การเมือง]
 28. เป็นกำลังใจใหั นปช. ครับ สู้ๆๆ
 29. วันที่ 17 - 19 นี้ระวังกันหน่อยนะครับ
 30. ฉลาดนักก็มาตอบกระทู้นี้สิ ว่าแต่คนอื่นเค้าโง่ละก็
 31. ลืมกันหรือยังครับว่าคนไทยแบ่งสีครั้งแรกเมื่อไหร่ [การเมือง]
 32. กองหนุน แนวหลังขอนแก่น ครับ
 33. มาร์คคะ เพื่อศักดิ์ศรีของคุณ คุณต้องดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ [การเมือง]
 34. เข้ามาให้กำลังใจชาวเสื้อแดง จากเสื้อเหลืองคนหนึ่ง
 35. ถามเรื่องรถไฟตู้นอนสายใต้ไปหาดใหญ่ครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 36. ใช้ไมล์ROPแลกรร.Novotelที่ฮ่องกง ยังใช้ A-club อัพเกรดได้อีกมั๊ย [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 37. ((( -- Review แบ่งปัน -- ))) ญี่ปุ่น ตอน Fujigoko ทะเลสาปทั้งห้าแห่งภูเขาไฟฟูจิ [บันทึกนักเดินทาง]
 38. ณ พระราชวังสนามจันทร์ [บันทึกนักเดินทาง]
 39. (((((((((((( ช่วยแนะนำที่พักติดทะเลหน่อยค่ะ ))))))))))))) [ท่องเที่ยวไทย]
 40. ใช้บัตร visa debit จองตั๋ว Domestic flight ของ ANA ได้ไหมครับ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 41. โดนแมวกัด.. [คลินิกหมออาสา]
 42. ประจำเดือนผิดปกติ [สุขภาพกาย]
 43. [สปอย!!!]มี God Of War 3 Playthrough จน End มาฝากครับ [PlayStation 3]
 44. ถามเรื่องจะซื้อ notebook ค่ะ
 45. iphone 3gs มีขายในเมืองไทยมั้ยคะถ้ามีราคาเท่าไหร่คะ
 46. ธรรมะ........ขี้โม้ 2.0
 47. Please....ขอSave Splinter cell chaos theory ..หน่อยครับ [Action]
 48. เช็ค ราคา VGA หน่อยคับ [VGA Card]
 49. ... เปิดเครื่องแล้วดับ ตลอด บางครรั้งก๊ได้ แล้วก็ดับ [Computer Set]
 50. ช่วยแนะนำ Monochrome Laser Multi-Function ทีครับ [Accessories]
 51. รบกวนสอบถามเรื่อง Team viewer ครับ
 52. ==@ มีใครเคยลองเจ้า Yuin G1A รึเปล่าครับ....รบกวน review ให้หน่อยครับ สนใจพวก clip on อยู่ ===@ [Headphone]
 53. ลง WIndows 7 แล้วไม่มีเสียงครับ [ ช่วยหน่อยครับ ]
 54. ไฟตก แล้วคอมเปิดไม่ติด [Main Board]
 55. รบกวนช่วยเปรียบเทียบหูฟังสองรุ่นนี้หน่อยครับ ระหว่าง UE Fi4 กับ Philips SHE9850 ครับ
 56. ต่อ ADSL ผ่าน switch ต้องทำอย่างไรถึงจะใช้ได้ครับ [Networking]
 57. กระทู้แสดงภาพชุด เที่ยวตะลอนถ่ายไปทั่ว ตามใจ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 58. "ตังค์หมด เมียด่า ตาเหล่" มันเป็นอย่างงี้นี่เอง.. [กล้องดิจิทัล]
 59. Palio เขาใหญ่ กับ 450D โดย ตากล้องมือใหม่ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 60. คุณผู้หญิงรู้สึกยังไงหรอครับ ถ้าคนที่มาจีบเรียนจบช้ากว่า
 61. ฝากข่าวดีครับ โทรศัพท์บ้านทรู โทรทั่วไทย ครั้งละ 3 บาท ไม่มีเงื่อนไข
 62. เคยมีกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจีบกันแบบจริงจังมั้ยครับ [กุ๊กกิ๊ก]
 63. + + + แต่งตัวแบบโกธิค เป็นยังไงเหรอคะ + + + (นอกเรื่องนิสส)
 64. คนที่ไม่ใช่ [กุ๊กกิ๊ก]
 65. Graduate Trainee VISA in UK [วีซ่าประเทศต่างๆ]
 66. จองพินไม่ได้เลย ลองหลายรอบแล้วเต็มตลอด [วีซ่าประเทศต่างๆ]
 67. ใครดู Sora no Woto 11 เข้ามาคุยกัน [การ์ตูน]
 68. Brokeback Vampire หนังใหม่ของ Robert Pattinson + Talor Lautner [ภาพยนตร์]
 69. ขอเสียงคนที่ไปดูหน่อย 'How to Train Your Dragon' ไม่สปอยล์ [ภาพยนตร์]
 70. ตะลึงมาก นัท Af5 เปลี่ยนไป!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ดารา-นักแสดง]
 71. ((พี-ก้องคลับ)) The Neverending Story #44 มาดูรูปโอจากกองถ่าย"ดอกรักริมทาง"กัน{แตกประเด็นจาก A8973238} [ดารา-นักแสดง]
 72. ดูเหนือเมฆแล้วนึกถึง 12 ราศี [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 73. ......ตีสิบ......คืนนี้.....เอาอีกแล้วหรือนี่....... [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 74. ขอเชิญชมใบปิดภาพยนตร์(ดอง)ฟอร์มยักษ์ฺแห่งปี " คนไท ทิ้งแผ่นดิน " [ภาพยนตร์]
 75. เจิน เจิน มา ตีสิบ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 76. อะไรคือจีนบาร์ทคะ onepiece [การ์ตูน]
 77. ภาพ+สัมภาษณ์: Shia LaBeouf Covers 'GQ' Magazine April 2010 [ดารา-นักแสดง]
 78. Vote คุณอยากเห็นใครเล่นเป็น "อีลำยอง" เวอร์ชั่นล่าสุด [ดารา-นักแสดง]
 79. ** Halloween (ช่วยเรียงลำดับชื่อภาคให้หน่อยครับ) [ภาพยนตร์]
 80. cccc( )''( ) HHR 2 # เปิดตัวโจทย์ประจำซีซั่น 3{แตกประเด็นจาก K8917250} [หนังสือแนะนำ]
 81. สงสัยเรื่องการใช้ ไม้ยมก "ๆ" ค่ะ [ภาษาไทย]
 82. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานผ้าค่ะ เรื่อง cutting mat [งานฝีมือ]
 83. [ตุ๊กตาถัก]^^^^รับกวนพี่ๆน้องๆผู้ใจดี ขอบแพทเทริ์นถัก "แครอท" ทีค่ะ [งานฝีมือ]
 84. [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา]
 85. [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา]
 86. [กระทู้เสี่ยงตาย]…ก้าวแรกเมื่อเหยียบแผ่นดินวัดที่เราต่อต้านมาตลอด...อ่านให้จบแล้ว อุ้มกระทู้หายทีหลังก็ยังทัน!!! นะจ๊ะ..
 87. เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน
 88. .:::: ใครรักสันติภาพ เชิญลงชื่อที่นี่ ::::.
 89. อยากทราบแหล่งซื้อกระดานดำหน่อย [เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง]
 90. ซื้อเครื่องซักผ้าซัมซุงมา 2 ปีหาอะไหล่ไม่ได้ เค้าโทรมาขอรับซื้อคืนราคาดีทีเดียวครับ... [เครื่องเสียง-เครื่องใช้ไฟฟ้า]
 91. แต่งมาร์ชอย่างนี้ ต้องเสียค่าอะไร ประมาณเท่าไรครับ คำถามจากคนไม่เคยมีรถครับ ^^ [รถ-ประดับยนต์]
 92. nissan tiida 5d รุ่น 1.6G กับ jazz รุ่น top ตัดสินใจไม่ถูกครับ [รถ-ประดับยนต์]
 93. ร้องเรียน บัตรเครดิต K-bank platinum ที่ร่วมกับ airasia ไม่เป็นธรรม
 94. สอบถาม cc 1-2-call [เอไอเอส]
 95. แจ้งข่าว Bb โดนขโมยครับ สามารถติดตามอย่างไรได้บ้าง [ดีแทค]
 96. ฝากข่าวดีครับ โทรศัพท์บ้านทรู โทรทั่วไทย ครั้งละ 3 บาท ไม่มีเงื่อนไข [ทรูมูฟ]
 97. ยกเลิกข้อความ [เอไอเอส]
 98. Dtac คะ. สอบถามค่ะ [ดีแทค]
 99. ติดต่อศูนย์บริการ*8111 ไม่มีคนรับสายเลย [ดีแทค]
 100. ติด Ktb ที่ 12.1 มาเกือบสองปีแล้วมั่ง รอบนี้จะได้ลงดอยป่าวหว่า [หุ้น]
 101. ข่าว มาบตราพุด ปลดล็อค? [หุ้น]
 102. [งดการเมือง] Gdp กับการชุมนุม [งดการเมือง] [หุ้น]
 103. รบกวนคุณ K8888 อีครั้งค่ะ [การลงทุน]
 104. ฟุตบอลโลกคราวนี้ ทีมต่างๆ ต้องส่งรายชื่อ วันสุดท้ายวันไหนครับ แล้ว เบคส์ มีสิทธิ์หายทันป่าวครับ [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 105. ความหมายของเลือดครับ [การเมือง]
 106. อีกไม่นาน ก็เลือกตั้งใหม่อยู่ดี
 107. คนรักอภิสิทธิ์ และเกลียดทักษิณเข้ามา...! [การเมือง]
 108. ถามคนที่ไม่เอาทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง แล้วคุณเอาประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่า? [การเมือง]
 109. อยากให้อ่านครับจากห้อง หว้ากอ
 110. หรือราชดำเนิน ต้องการเพียงกระทู้ 2 บรรทัด หรือไม่ยอมรับในความจริง
 111. ในเมื่อเสื้อแดงเทเลือดแล้วรัฐบาลไม่ออกไม่ยุบสภา งั้นใช้สารคัดหลั่งอะไรกดดันต่อดีจึงจะสำเร็จ
 112. ขอถามความเห็นขาประจำ รดน.หน่อยครับ ทั้งเหลืองแดงขาวปชป.
 113. (เอามั่ง) ผมไม่เหลืองไม่แดง ขอให้กำลังใจ พตท ดร ทักษิณ ชินวัตรครับ
 114. แดงอุตรดิตถ์แจ้งข่าวว่าอภิสิทธิ์ ฮ.เกือบตกที่เขื่อนสิริกิตต์เพราะเกิดพายุจนต้องบินกลับหรอคะ
 115. ...ขอข้อมูล"คุณทักษิณ"ก่อนและหลัง ปี40 หน่อยครับ ว่าทุจริตไหม... [การเมือง]
 116. สงสัยคนที่ตัดต่อคลิบเสียงอภิสิทจะชื่อ เจม คาร์เมล่อน อะ
 117. ใครฟังคลิบเสียงของ อภิสิทธิ์ แล้วบ้าง [การเมือง]
 118. เสื้อแดงทำไมไม่พึ่ง เพื่อไทย ล่ะครับ
 119. Red Democracy on Facebook ... รับสมัครเสื้อแดงผู้ร่วมอุดมการณ์ [การเมือง]
 120. สมาชิกเสื้อเเดง ท่านคิดว่ากดดันรัฐบาลได้บ้างไหมครับ?
 121. โครตรำคาญแกนนำ นปช. พูดบ้าบอคอแตกอยู่ได้ [การเมือง]
 122. ห้องราชดำเนินนี้เป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือครับ ผมเข้าใจถูกหรือป่าว?
 123. ถามคนที่เกลียดทักษิณ [การเมือง]
 124. นักรัฐศาสตร์ สมองตีบ ช่อง Tpbs
 125. นักศึกษาคนนึง อยากระบาย ))) เฮ้อ...ประเทศไทย...
 126. ...เราต่างความคิด.พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้..แต่สมาชิกท่านนี้..ไม่กว้างพอที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองเลย..
 127. อยากให้แกนนำยกระดับการชุมนุม เรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบการปกครองให้เหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่น
 128. ทักษิณ ..................... ทักษิณ
 129. ณ.วันนี้ นายกของประเทศไทยยังชื่อ อภิสิทธิ์ น่ะครับ
 130. พรรคเพื่อไทยยอมรับเองแล้วว่าผิดพลาด
 131. เหลือง แดง
 132. ใครรู้จักร้าน ครัวเจ๊ออ ปลาอร่อย ที่ อ.ท่าเรือ กาญฯ บ้าง? [ท่องเที่ยวไทย]
 133. ขอคำแนะนำครับ ผมอยากได้รายชื่อบล๊อก หรือ เว็ปไซต์ นำเที่ยวในประเทศไทยพอจะมีใครให้ข้อมูลได้บ้างมั้ยครับ [บันทึกนักเดินทาง]
 134. รีวิว...ภูหลวง + เชียงคาน เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ผ่านมาจ้า... [บันทึกนักเดินทาง]
 135. คิดถึงญี่ปุ่น [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 136. ....เที่ยวน้ำโขง ช่วงหน้าแล้ง น้ำแห้ง กับ ดินแตกเขิบ ...... [ท่องเที่ยวไทย]
 137. ช่วยหาตั๋วtgไปลอนดอนราคาถูกหน่อยค่ะ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 138. ขอข้อมูลจองตั๋วรถไฟออนไลน์จากสนามบินแกตวิคเข้าลอนดอน [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 139. Fanari Resort+spa(เกาะเต่า) ยังไม่ทันได้ไป ก็ทำให้เสียความรู้สึกซะแล้ววว [ท่องเที่ยวไทย]
 140. ที่พัก HK.Taisan Guesthouse ที่ฮ่องกง [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 141. ใครอยู่นครนายกช่วยทีครับ ด่วนอ่า [ท่องเที่ยวไทย]
 142. ++สาระไม่มี หน้าตาดีไปวันๆ ปีที่ 1 :: ตอนที่ 2 :: เขาส๊ก เขาสก++[review] [บันทึกนักเดินทาง]
 143. $$$$$ จะไปเกาหลีครับ ถามเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Agency ชื่อ Blue Sky ครับ $$$$$$$$$$$$$ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 144. )) [บันทึกนักเดินทาง]
 145. fordyce's spot มีใครรักษาแล้วหายบ้าง{แตกประเด็นจาก L8992423} [สุขภาพกาย]
 146. [เรท] การทำความสะอาดน้องสาวหลังมีเพศสัมพันธ์ [สุขภาพกาย]
 147. ขี้ร้อนมากครับ แต่ในทางตรงข้าม กลับมือเท้าเย็น เป็นอะไรอ่าครับ [คลินิกหมออาสา]
 148. คนเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ควรกินไข่หรือไม่ ??????? [สุขภาพกาย]
 149. แนะนำ spec คอมฯทีคับ [Computer Set]
 150. ร้าน Jedi,TK และ c+m ท่านจะไปซื้อร้านไหน
 151. Aspire 1410 ตั้งแสงตรงไหนใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ [Notebook]
 152. iCooler กับ IceQ ของHIS ต่างกันยังไงครับ [VGA Card]
 153. เดี๋ยวนี้ CPU Intel i5 ยังต้องทาซิลิโคนหรือป่าวครับตอนซื้อมาใหม่
 154. มีข้อสงสัยกับคำว่า Ddr ครับ
 155. ถามเรื่องหมึกเติมกับตลับ HP เบอร์ 703 ครับ [Accessories]
 156. opera 10.5ไม่มีplugin winmedia player หรือ
 157. Microsoft แจก (Draft) Ebook ฟรี สำหรับการเขียนโปรแกรมลง Windows phone 7 ครับ (Silverlight/XNA)
 158. การ์ดจอ 4770 หายไปไหนหมดหรือครับ ไม่ค่อยจะเห็นแนะนำกันเลย
 159. สอบถามเรื่องหูฟังของ jabra bt3030 ครับ [Headphone]
 160. )) ))) ))) [Browsers]
 161. Aspire 1410 ตั้งแสงตรงไหนใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ
 162. ติดไวรัส Win32.Rectix.A ค่ะ ฆ่าไม่ตายด้วยเครียดจังเลยค่ะ T_T
 163. จอฟ้ามรณะปิดเปิดเครื่องเอง [Notebook]
 164. ขอคำแนะนำเรื่องที่ชาร์จไฟบ้านสำหรับ mp3 ของ Sony หน่อยครับ
 165. เชฟเกม Mass Effect2 PC สามารถนำมาเล่นใน Xbox ได้หรือเปล่า
 166. สอบถามหน่อยค่ะ กล้อง canon G11 [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 167. ) พรุ่งนี้..อาจไม่มีฉัน [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 168. สงสัย visa นักเรียน UK เรื่อง statement กรณีตัวเองจะไปปีนี้ และน้องต่อวีซ่าที่นู่น ในช่วงเดือนเดียวกันพอดีค่ะ [วีซ่าประเทศต่างๆ]
 169. working in singapore
 170. @@@ อยู่ต่างแดนตัวคนเดียว ถ้าเป็นอะไรไปข้าวของที่มีจะตกเป็นของใครคะ @@@ [ชีวิตในต่างแดน]
 171. Please give me a recommendation ka about my apartment [ชีวิตในต่างแดน]
 172. มีใครรอผลวีซ่าฝรั่งเศสนานเกิน 10 วันมั่งมั๊ยคะ [ชีวิตในต่างแดน]
 173. สอบถามเรื่องไปญี่ปุ่นครับ!! [ชีวิตในต่างแดน]
 174. สำหรับคนที่ดูละครเหล่านี้ คงบอกความหมายของชื่อเรื่องได้นะ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 175. +++ราตรีสโมสร พุธ นี้+++ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 176. ตะวันยอแสงวันนี้สนุกครบรสจังครับ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 177. [ เหนือเมฆ ] เปิดตัววันแรกให้คะแนนเท่าไหร่ดี [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 178. Up In The Air ผมดูจบแล้วมีคำถามครับ [สปอยล์] [ภาพยนตร์]
 179. (((Pancake@Pantip แพนเค้ก@ทีวีอินไซด์เล่มล่าสุด #อัพข่าว # พูดคุยเกี่ยวกับ"ตะวันยอแสง" ))){แตกประเด็นจาก A8977997} [ดารา-นักแสดง]
 180. + Korean Movie แนะนำหน่อย + [ภาพยนตร์]
 181. บันทึกรักเครโทส [การ์ตูน]
 182. #### Johnny Depp สติแตก ใส่ชุดนอนวิ่งกลางถนน คนแตกตื่น ร้อนตำรวจ 2 นาย เข้าห้าม #### [ดารา-นักแสดง]
 183. ใช่สมจิตร จงจอหอไหมครับในละครเหนือเมฆ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 184. รบกวนหน่อยค่ะ จะแคปภาพลงกระทู้รายงานสด แต่มันขึ้นแบบนี้ทำไงดีค่ะ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 185. เกมรอบเกือบดึก +++ ทายชื่อหนังจากภาพ +++ (ตั้งใหม่แทนกระทู้ด๋อย) [ภาพยนตร์]
 186. เดี๋ยวนี้ละครไทย แสดงความ Eq ต่ำ เยอะจังเลย [หนังไทย]
 187. ใครชอบฟัง Bgm อนิเมแบบเรามั่ง รบกวนแนะนำหน่อยจ้า [การ์ตูน]
 188. **เรตติ้งละคร"ทัดดาวบุษยา Vs รักซ่อนรส Vs ใต้ฟ้าตะวันเดียว"ร้อนๆเปรี้ยงๆมาแล้วค่ะคุณขา..** [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 189. Cat key น่ารักๆ กับ Knit Loom อุ่นๆค่า [งานฝีมือ]
 190. สุนัขแม่ลูกอ่อนกระโดดจากรถหายไป ช่วยด้วยค่ะ สงสารลูกมันนะค่ะ [สุนัข]
 191. [กระทู้ขอความช่วยเหลือ - แมวเปอร์เซีย]....ช่วยด้วยค่ะ ลูกชายเป็นอะไรไม่รู้ อยู่ๆ ก็หงอย [แมว]
 192. ผ้าแบบนี้เค้าเรียกว่าผ้าอะไรคะ? [งานฝีมือ]
 193. สวัสดีครับ แนะนำตัวครับ ผมนำโชคครับ [สุนัข]
 194. ไปสู่สุขตินะลูกพ่อ ไทนี่ [กระต่าย]
 195. ลูกสุนัข ให้กินน้ำเปล่าได้ ตอนอายุเท่าไหร่ครับ ... [สุนัข]
 196. คุฯเคยปกป้องอะไรสุดฤทธิ์ไหมคะ [แมว]
 197. (ผ้าพันคอ)...จากบล็อกไม้อีกแล้ว [งานฝีมือ]
 198. //////////////////////หมาม๊อคมีของมาให้เพื่อนๆๆๆคับ หมาม๊อคมาอวดตู้เสื้อผ้าไหม่ด้วย///// [สุนัข]
 199. การวางแผ่นดวงที่ฐานพระประธานมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ
 200. .:::: ใครรักสันติภาพ เชิญลงชื่อที่นี่ ::::.
 201. ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการ L+h 1.5 ล้าน ราคานี้เป็นไงครับ [ที่พักอาศัย]
 202. ตู้เย็น SHARP รุ่น plasma ดีไหมคะ หรือว่ามียี่ห้อไหนใช้ทนทาน แนะนำหน่อยค่ะ [เครื่องเสียง-เครื่องใช้ไฟฟ้า]
 203. //แอร์บ้านไม่เย็น มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ ช่วยบอกที// [เครื่องเสียง-เครื่องใช้ไฟฟ้า]
 204. ปูพื้น ทาสี วอลเปเปอร์ [เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง]
 205. เราสามารถปรับสีพื้นเว็บ สีตัวอักษรในเว็บพันทิบนี้ได้หรือไม่คะ [วิทยาศาสตร์]
 206. ถ้านอนในรถที่ปิดกระจกทุกบานจะตายไหมครับ [วิทยาศาสตร์]
 207. [มนุษยศาสตร์]สงสัยว่ากิจกรรมรอบกองไฟสมัยมนุษย์ยุคดึกดําบรรพ์วิวัฒนาการเป็นเทค-ผับ-บาร์สมัยนี้หรือเปล่าครับ [วิทยาศาสตร์]
 208. ขอถามเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมหน่อยนะคะ [วิศวกรรมและเทคโนโลยี]
 209. ว่าด้วย"โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์" ในการฆ่าเชื้อ?? [วิทยาศาสตร์]
 210. JVC KD-R416 และ Hertz HKS 615 แปร่งๆครับ [เครื่องเสียงรถยนต์]
 211. รบกวนสอบถามเรื่องระบบเครื่องยนต์ครับ [รถ-ประดับยนต์]
 212. ถามหน่อยครับเรื่องการเทิร์นรถ [มอเตอร์ไซค์]
 213. ัะ้่ [เครื่องเสียงรถยนต์]
 214. ร้านแม็คที่ จ นครศรีธรรมราช คนพื้นที่แนะนำหน่อย [รถ-ประดับยนต์]
 215. รบกวนผู้รู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ (ไม่ทราบจริงๆ)
 216. เราควรเติมน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครืองไปแล้วนานแค่ไหน? [รถ-ประดับยนต์]
 217. บอกวิธีลบรอยเปื้อนเบาะรถหน่อยซิคะ (^.^) [DIY (do it yourself)]
 218. เสียงวู้ๆๆท้ายรถ [รถ-ประดับยนต์]
 219. โตโยต้าใน กทม. [รถ-ประดับยนต์]
 220. ถามเรื่องยื่นภาษีค่ะ
 221. ทำอย่างไรลาออกให้เนียน [งานและทรัพยากรบุคคล]
 222. ถ้าทำงาน ต้องเข้าแต่กะดึกอย่างเดียว [งานและทรัพยากรบุคคล]
 223. ใครรู้จักบริษัท BENQ (Thailand)Co.,Ltd บ้างไหมครับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 224. สอบถามเรื่องโนเกีย E66 กับการต่ออินเตอร์เน็ตผ่านคอม ด้วยซิม Ais [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 225. ปิด delivery report ของ i-phone [เอไอเอส]
 226. เซ็งกัับ Samsung มากอ่ะ ระบบแย่จริงๆ ส่งซ่อมมือถือมา 2 เดือนแล้วยังไม่เสร็จ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 227. ถ้าไม่ใช่ SmartPhone ที่มี 3G แล้วใช่ แพ็กเกจ 3G ได้ไหมอ่ะครับ [เอไอเอส]
 228. สอบถามสินค้า Iphone by DTAC [ดีแทค]
 229. @@@ Window mobile กะแอนดรอยนี่ ระบบไหนเสถียร์กว่ากันครับ@@@ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 230. เรื่อง ซิมสวัสดีน๊านนาน เหตุใดจึงราคาแพง และหายาก{แตกประเด็นจาก T8991649} [เอไอเอส]
 231. เิกิดปัญหาระหว่างการโทรศัพท์ ระบบ True [ทรูมูฟ]
 232. มีเงินในพอร์ต แต่ไม่ซื้อไม่ขาย นานๆจะโดนปิดไหมค่ะ [หุ้น]
 233. ความสุขที่เกิดจาก Advanc... ต้องขอบคุณท่านกรณ์ [หุ้น]
 234. ขอคำแนะนำ Cpf [หุ้น]
 235. เพื่อนให้ใบ หุ้นบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัด มหาชน มาค่ะ มีใครพอทราบข้อมูลบ้างคะ [หุ้น]
 236. Scbset มีกำไรกันทุกคนหรือยังครับ [หุ้น]
 237. ๑๑ไปเที่ยวดอยกัน๑๑ [หุ้น]
 238. Dtac จะ Xd เมื่อไรหรือครับ [หุ้น]
 239. Tiger Woods ประกาศ comeback แล้ว !!! [กอล์ฟ]
 240. สอบถามเรื่องก้านครับ [กอล์ฟ]
 241. สัญญาณ... จากตอเรสถึงราฟา [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 242. ไปสู่สุขตินะลูกพ่อ ไทนี่ [กอล์ฟ]
 243. จิบกาแฟแลบอลไทย(ขอเล่าประสบการณ์ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่นักบอลดิวิชัน 2 ลีกภูมิภาค) [ฟุตบอลไทย]
 244. เลือดทาแผ่นดิน.....ผมเชียร์ แกนนำครับ การไม่ใช้ความรุนแรง....ท้ายสุดคุณคือผู้ชนะ
 245. เล่นกับเลือด ระวังจะติดเชื้อนะ ทั้งเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ
 246. "เหวง"ยอมรับ ได้เลือดไม่ถึงเป้า 1 ล้านซีซี
 247. ดูละครช่อง 7 ตัวละครจำพ่อแม่ไม่ได้เพราะได้เป็นชนชั้นสูงแล้ว นึกถึงนายกรัฐมนตรี
 248. นั่งพัก...มาดูการ์ตูนกันเหอะ ^^ (ไม่เกี่ยงสีจ้ะ) [การเมือง]
 249. มาร์ค สร้างประวัติศาตร์หน้าใหม่ให้กับมวลมนูย์ชาติไปแล้วครับ เป็นผู้นำไทยที่ประชาชนชิงชังมากที่ในประวัติศาสตร์
 250. คำว่า "อำมหิต" สมควรจะใช้ได้กับใครบ้างในเวลานี้
Songtoday.com