PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ทั่วไป


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691

 1. มีที่ไหนโหลดคลิปการปราศรัยวันที่ 10 เม.ย. ได้บ้างครับ [การเมือง]
 2. ท่านคิดว่า อาจมีชายชุดดำกลุ่มอื่นๆ แอบยิงทั้งทหารและเสื้อแดงด้วยหรือไม่
 3. ยุบ ปชป พรรคเพื่อไทย อาจต้องเสียนักการเมืองคุณภาพ
 4. หลักฐานมัดตัวฆาตกร [การเมือง]
 5. นายเทพทอก....ยังโกหกไม่เลิก
 6. สื่อเทศซัดเมืองไทย"ไร้ขื่อแป"
 7. ----) เดินเพลินๆ ที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (---- [บันทึกนักเดินทาง]
 8. [Review] ครั้งแรกกับทริปหนาวเกินคาดที่เกาหลี [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 9. ช่วยดูแผนเที่ยวเวียดนามให้หน่อยคะ ขอบคุณมากคะ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 10. * * * เที่ยวตลาดโก้งโค้งฯ ในวันสงกรานต์ * * * [บันทึกนักเดินทาง]
 11. มีใครใช้ พลาสติกแพค วีซอย เข้าสวนสยามบ้างคะ [ท่องเที่ยวไทย]
 12. ทะเลกับการถ่ายรูปใต้น้ำ [บันทึกนักเดินทาง]
 13. *--* ## Mini Review ## หนีร้อน..ไปเจอร้อนกว่า..ที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล..*--* [บันทึกนักเดินทาง]
 14. สอบถามเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้าง [ท่องเที่ยวไทย]
 15. หาดใหญ่ พงัน [ท่องเที่ยวไทย]
 16. ขี่จักรยานเที่ยวเมืองเกียวโต สามารถไปได้แค่ไหนครับ [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 17. กทม.-พัทยา ไปเช้าเย็นกลับ แวะเที่ยวที่ไหนบ้างดีครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 18. Continental Airline [การเดินทางทางอากาศ]
 19. Review +++ Plub Pla Koh Mak Retreat (พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท) +++ [บันทึกนักเดินทาง]
 20. . . . . ใ ค ร เ ค ย ไ ป " ส ว น ส ย า ม " บ้ า ง . . . . . . [ท่องเที่ยวไทย]
 21. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ปรับปรุงด้วยค่ะ [ท่องเที่ยวไทย]
 22. ))) [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
 23. รบกวนช่วยแนะนำที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางนครสวรรค์-กรุงเทพหรือใกล้เคียงให้ด้วยครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 24. ขอบ่นเรื่องตำรวจทางหลวง [ท่องเที่ยวไทย]
 25. ช่วยทีค่า [สุขภาพกาย]
 26. ผมทิ้งยา Proscar (Finasteride) ไว้ในรถร้อนๆๆๆๆ ทั้งวัน ยาจะเสื่อคุณภาพหรือเปล่าครับ + เรื่องยาแก้เจ็บคอร็อคทริน Roxthrin [สุขภาพกาย]
 27. ออกกำลังเพื่อลดน้ำหนัก ควรจะออกตอนไหนดีคะ [สุขภาพกาย]
 28. สิวขึ้นเป็นๆหายๆอ่ะค่ะ มียาอะไรที่ทาแล้วให้มันยุบมั๊ยคะ [สุขภาพกาย]
 29. iPhone สามารถ install JAVA ได้หรือเปล่าคะ [software-technic]
 30. Dell inspiron 1564 กับ Samsung R478 [Notebook]
 31. new macbook pro17" ปี 2010 กับ old macbook pro 17" ปี 2009 อันไหนดีกว่ากัน
 32. - ช่วยแนะนำ Software โหลดคลิป Youtube
 33. หน้าจอมันขึ้นดาวครับ
 34. ช่วยดูคอมพิวเตอร์ของผมทีครับ ว่ามีสาเหตุอะไรกันแน่
 35. โนตบุคดับเองบ่อย เกิดจากอะไร ครับ
 36. คอมเปิดปิดช้ามากๆค่ะ ไม่รู้ว่าผิดปกติหรือธรรมดา
 37. ใส่แผ่น CD ที่มีข้อมูล เครื่องกลับแจ้งว่า Open writable CD Folder [Accessories]
 38. Series House ถ่ายด้วย 5D Mk II [กล้องดิจิทัล]
 39. ถามเกี่ยวกับวิธีการวัดแสงหน่อยค่ะ(canon S90) [กล้องดิจิทัล]
 40. ช่วยเลือกกล้องคอมแพคกันน้ำ 3 รุ่นนี้ให้หน่อยครับ [กล้องดิจิทัล]
 41. รบกวนน้าๆ ดูรูปผมหน่อยครับ ไม่แน่ใจว่าเลนส์เสียหรือปล่าว [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 42. 128 Mb เมมโทรศัพท์ ถ่ายรูปได้ประมาณกี่รูปค่ะ ?? [การเรียน]
 43. ..::: ก ร ะ ทู้ ช ว น คุ ย :::.. จะคนไหน "ว่าง" หรือ "ไม่ว่าง" ก็เข้ามาคุยกันที่นี่เน้อ... [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 44. ในบรรดาแกนนำ นปช. สาวๆคิดว่าใครหล่อสุดครับ [กุ๊กกิ๊ก]
 45. ถามเด็กวัฒนาวิทยาลัย เรื่องการรับ dip หน่อยค่ะ [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 46. AT+T in US !!! [ชีวิตในต่างแดน]
 47. มีใครใช้บริการ Bank of America บ้างค่ะ [ชีวิตในต่างแดน]
 48. ขอปรึกษาเกี่ยวกับการขอวีซ่าแคนาดาของพ่อแม่ที่เกษียณแล้วหน่อยครับ [วีซ่าประเทศต่างๆ]
 49. รถแชมป์เปลี่ยนผ้าเบรคทีนึงต้องใช้งบเท่าไรครับ [รถ-ประดับยนต์]
 50. ถามทางหน่อยจ้า [การจราจร]
 51. " ชวิต คือการเดินทาง " หรือ..... " การเดินทาง คือชีวิต " กันแน่ [มอเตอร์ไซค์]
 52. หนู อยากได้รถมือ2แนะนำด้วยค่ะ [รถ-ประดับยนต์]
 53. ถามเกี่ยวกับ ss b5722 [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 54. ใครที่ใช้ HTC Legend ช่วยแชร์ความเห็นหน่อยครับ คิดๆดูๆ อยู่ อยากจะได้ แหะๆ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 55. Nokia N900 อ่าน SMS บางอย่างไม่ได้ [เอไอเอส]
 56. วันก่อนเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่ง เขาตั้งกลุ่ม "คนรักมือถือจอขาวดำ" น่ารักมากเลย!!! [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 57. อยากรู้ว่า blackberry มีกี่รุ่นแล้ว แต่ละรุ่นราคาเท่าไร [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 58. Service Hall Paragon เปิดถึงกี่โมงครับ [ดีแทค]
 59. ขอถามคนใช้มือถือสไลด์ข้างหน่อยครับ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 60. ทำไมผม login เข้า scb โดยตรงไม่ได้... [หุ้น]
 61. Dji กับ Nikkei เป็นดัชีถ่วงราคา...ถ้าหากมีการรวมพาร์มันก็ทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้นได้ดิครับ งงครับ [หุ้น]
 62. กราฟ Set เป็นแบบนี้ทำ วันจันทร์ เก็บไปเยอะเลย ตอนนี้ กว่าุ60%ของพอร์ตแล้ว [หุ้น]
 63. คู่แข่งเดี้ยงส่งออกกุ้งอนาคตสดใส [หุ้น]
 64. citibank มีแบบนี้ไหม [การเงิน]
 65. โอนเงินระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยกันไม่มีค่าธรรมเนียม แต่... [การเงิน]
 66. ความจริงเกี่ยวกับนักข่าวรอยเตอร์
 67. อย่าให้นักการเมืองใช้ประชาชนเป็นข้ออ้าง
 68. ขอร่วมรณรงค์ค้นความจริง เพื่อบ้านของเรา ประเทศของเรา
 69. เสื้อแดงที่ชุมนุมอยู่ หากไฟฟ้าดับ โปรดระวัง
 70. แฉกันจะจะ..................ขั้นตอนการนำเสนอข่าวของ Nbt [การเมือง]
 71. ขอโทษที่ต้องเปรียบเทียบ เพราะมันอยากเปรียบเรื่องจริง
 72. เมื่อครู่ Spring News ให้ข้อมูลอนาคตนายกฯ รัฐบาลแห่งชาติ ชื่อย่อ 2ส 1ช 1ป [การเมือง]
 73. การต่อสู้ตามแนวอหิงสา ของมหาตมคานธี
 74. …ดูช่อง 11 เฮ้ย นี่ทหารไทย กำลังทำสงครามกับประเทศไหนกัน ผมตกข่าวหรือเปล่า?... [การเมือง]
 75. คิดยังไง ? กับ "ผบ.ทบ." ที่ชื่อ บิ๊กป๊อก ..มีข่าวถูกย้ายก่อนเกษียณจริงหรือ ???{แตกประเด็นจาก P9123540} [การเมือง]
 76. ผลพวงของการทำรัฐประหาร 19 กันยา
 77. ถ้าแก๊งค์แป๋ะลิ้ม ออกมา จะเกิดอะไรขึ้นครับ
 78. ซูโม่ตุ๋ย ทะเลาะการ์ด นปช. หลังเวทีราชประสงค์
 79. โฉมหน้าทหารแตงโม ของจริง
 80. ไม่น่าเชื่อว่าญาติเราจะแดงกันหมด
 81. โปรแกรมทะลวง block อันไหนดีครับ [การเมือง]
 82. ขอสรุปรายละเอียดการสูญเสีย [การเมือง]
 83. สุเทพอ้าง ผู้ก่อการร้ายยังยืนเป็นการ์ดหน้าเวทีเสื้อแดง ปลุกคนกทม.ฮือต้านม็อบ
 84. คนดูข่าว อยากหาช่องเป็นกลาง แนะนำช่องนี้ค่ะ เจ๋งมากๆ Spring news [การเมือง]
 85. กำลังเครียดครับ(เรท)
 86. ช่วยคอมเม้นหน่อยค่ะ ถ่ายไม่เป็นแต่ว่าอยากถ่ายให้สวย [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 87. อยากทำฉากถ่ายภาพสำหรับสตูเล็กๆ (Homemade) ทำไงดีครับ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 88. สาวหมวยจืดกับสาวเปรี้ยวจี๊ดจาด [กุ๊กกิ๊ก]
 89. sim รีโมทมีขายที่ 7 หรือเปล่าค่ะ ราคาเท่าไหร่ ??
 90. ................tv Pool = เมธัส+ต้อย แอคเนอร์+ตั๊ก บงกช+หมอ[ดู]กฤษณ์................ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 91. ตะวันยอแสงยืดเรื่องมากไป [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 92. ยุทธการกะทะเหล็ก ทางช่อง 9 เซ็นเซอร์ตอนตัดหัวปลาหมึกยักษ์ ?? [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 93. ช่องสามครับ อยากดู คุณสาวิตรี ชไมพร น้ำผึ้ง และ นุ่น สินิทรา จิตๆใส่กันซักเรื่องได้ใหมครับ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 94. ตะวันยอแสงยืดเรื่องมากไป [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 95. ถามเกี่ยวกับขบวนการเกคิเรนเจอของฝั่งอเมริกาหน่อยครับ [การ์ตูน]
 96. "นางฟ้า" เป็นการเล่นเอ็มวี.ครั้งแรกของศรีริต้า รึเปล่าคะ น่ารักมากๆ [ดารา-นักแสดง]
 97. ความอึดอัดใจที่มีต่อบทบาทของตัวละครใน"พระจันทร์ลายพยัคฆ์" [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 98. =o= จากกระทู้ ผู้หญิงห้าบาป ภาค2 : ถ้ามีหนัง "ผู้ชายห้าบาป" บ้าง คุณอยากให้ดาราหนุ่มคนไหนรับบทนำบ้าง =o= [ภาพยนตร์]
 99. ใครดู 9 วัดแล้วเข้าใจ ช่วยสปอยล์หน่อยได้ไหมครับ (คำถามสปอยล์สุดๆ ไม่ดูอย่าเข้ามาครับ) [ภาพยนตร์]
 100. ในนี้มีใครเคยดูหนังของผกก.อากิระ คุโรซาว่าบ้างครับ? มาแชร์กันหน่อย... [ภาพยนตร์]
 101. Fate...............Stray Servantนี่คืออะไรหรือครับ [การ์ตูน]
 102. เทรนด์ใหม่ดารากับการศัลยกรรมคางให้หน้าเหมือนมะม่วง [ดารา-นักแสดง]
 103. ***เมื่อคืน เนื้อคู่...อยากรู้ว่าใคร ชื่อตอนอาไรนิ*** [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 104. ภารกิจ++++++++++++++++จับตายวายร้ายสายสมร++++++++++++++++++++ตอนที่8 [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 105. การหายตัวไปของสุซุมิยะ ฮารุฮิ..........เคียวน์มันจะกลับไป...เมื่อไหร่รึครับ(สปอย) [การ์ตูน]
 106. ใครรู้ช่วยสงเคราะห์หน่อยคร้าบบบบ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 107. เคล็ดวิชา ในหนังจีน วิชาไหน คือสุดยอด วรยุทธที่ไร้เทียมทานที่สุดครับ [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 108. ===รายงานสด "เหนือเมฆ" ตอน 9 อังคาร 13 เม.ย.53 บู๊เหนือชั้น มันส์เหนือเมฆ เข้มข้นสุด ๆ === [บันเทิงวิทยุ-โทรทัศน์]
 109. โกมุทพิฆาตมาร ใครรู้บ้างครับ [จีนศึกษา]
 110. ใครอยากรู้หนังบางๆนี่ห่ออะไรไว้บ้าง-รับรอง !!!
 111. ซื้อบ้านในนามนิติบุคลได้หรือเปล่าค่ะ [ที่พักอาศัย]
 112. คอนโดลุมพินี [ที่พักอาศัย]
 113. อยากทราบว่า มีหน่วยงานใดบ้างครับที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์]
 114. ผมมีความคิดว่า "งาน" ในทางฟิสิกส์ ไม่น่าจะใช้คำศัพท์ว่า "work" เลย น่าจะหลีกเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน !!! [วิทยาศาสตร์]
 115. พุทธมลฑลสาย 3 มีเล่นสงกรานต์กันไหมครับ?? [การจราจร]
 116. ซื้อโช๊คจาก narinshop เขาบอกมือ 1 แต่พอส่งมารอยเพียบเลย รบกวนแนะนำทีครับว่าควรทำยังไง [มอเตอร์ไซค์]
 117. **ขอเส้นทางจากเซ็นทรัลบางนาไปเซ็นทรัลพระราม2** [รถ-ประดับยนต์]
 118. อยากเป็น Dba เค้ารับแต่มีประสบการณ์ งั้นจบใหม่ต้องสมัครงานด้านไหนหาประสบการณ์อ่ะคับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 119. ที่ไหนรับชุบงานซิงค์ราคาถูกบ้างครับ มีงานเรื่อยๆๆให้ชุบครับ [sme]
 120. อยากทำงานstaff ตาม Event หรือแจกผลิตภัณฑ์ สมัครที่ไหนครับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 121. คนที่จบ จุฬา ธม. เกษรศาสตร์ ส่วนมากไปทำงานที่ไหนครับ [งานและทรัพยากรบุคคล]
 122. ขอถามคนใช้มือถือสไลด์ข้างหน่อยครับ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 123. ทำไมผู้ผลิตโทรศัพท์ ไม่ทำโทรศัพท์ที่ครบทุกอย่างมาในเครื่องเดียวเลย [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 124. โปรโมชั่นบีบี Ais และการใช้งาน Wifi [เอไอเอส]
 125. ชาว E63 UpFirmware V.410 กันยังค่ะ [เครื่องและอุปกรณ์เสริม]
 126. Program ที่ใช้กับแอนดรอยด์ มีแบบ installed เข้า PC แล้วซิงค์ มาลงเครื่องแบบ palm ได้ไม้คะ [software-technic]
 127. สอบถามเกี่ยวกับบัตรเครดิต Family Plus ครับ [การเงิน]
 128. เรียนถาม pjuk เรื่อง switching [การลงทุน]
 129. ขอร้องล่ะครับ...แค่นี้ก็เดือดร้อนกันหมดแล้ว!!!
 130. มาขออนุเคราะห์ สำหรับผู้รู้ หรือผู้ที่เคยไปชม Man u ที่ โอลด์แทรฟฟอร์ดค่ะ [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 131. แฟนมาดริดโหวตอยากได้ราฟาคุมทีมมากที่สุด [ฟุตบอลต่างประเทศ]
 132. เจอแล้วครับ Clip ผู้ก่อการร้ายตัวจริง
 133. ฯพณฯอภิสิทธิ์ฯ คืนนี้ ท่านนอนหลับสบายดี มั้ย
 134. จะอย่างไรก็แล้วแต่ คุณ...นายมาร์ก ต้องรับผิดชอบต่อการส่งทหารไปตาย
 135. หลักฐาน...ที่คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
 136. เสื้อแดงตอบความจริงมาหน่อย ว่ามีจุดประสงค์แอบแฝง เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า [การเมือง]
 137. ไม่ใช่เสื้อแดง แต่ขอขอบคุณคนเสื้อแดง
 138. ### ไก่อู ช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับ อยากฟังท่านแถ....อีก ###
 139. เบื่อจัง ดู Ptv ไม่ได้
 140. พรรคกำลังจะถูกยุบ ปลุกผีเหลืองจากฐานเสียงตัวเองขึ้นมาอีก เพราะรู้ว่าเลือกตั้งก็แพ้อีก [การเมือง]
 141. น่าจะฟ้องศาลโลก...........รัฐบาลสั่งฆ่าประชาชน...
 142. คลิปภาพ เลเซอร์ ชี้เป้า ก่อนเกิดระเบิดในกลุ่มทหาร ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย [การเมือง]
 143. การยกเลิกการตรวจค้นอาวุธขอผู้มาร่วมชุมนุมในช่วงระดมพลของผู้ชุมนุม [การเมือง]
 144. สมมุตินะ.....ถ้าเปลี่ยนตัวจาก
 145. เสื้อแดงระวังรถปูนไว้หน่อยนะครับ เห็นมาป้วนเปี้ยนแถวจุฬาหลายคันเลย [การเมือง]
 146. เห็นหลายคนแล้วครับที่ชอบพูดว่าการเมืองเดี๋ยวนี้ชอบยึดติดกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ งั้นก็เชิญมาหาวิธีวัดคุณภาพของคนกันครับ{แ
 147. สื่อต่างชาติตั้งข้อสงสัยกองทัพไทยมีเอกภาพจริงหรือ ไม่?
 148. บึ้มเสาไฟฟ้าแรงสูงส่งกระแสไฟเข้ากทม. 6ลูก ระเบิดไปแล้ว 3 ลูก เสาขาดแต่ยังไม่ล้ม เกิดเหตุวันนองเลือด
 149. เสื้อคำว่า"ไพร่"
 150. อ่าน ความล้มเลวของรัฐบาล แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
 151. ทหารมีแต่โล่กับกระบอง เห็นคนไทยโง่เง่ากันนักหรือ [การเมือง]
 152. ใช้ ๓ กองพลเข้าตีประชาชนมือเปล่าแพ้ โทษผู้ก่อการร้ายช่วย ไม่มีกองทัพประจำการที่ไหนชนะทัพประชาชน [การเมือง]
 153. ปืนซุ่มยิง
 154. ทหาร ในคราบ สัตว์ หรือ สัตว์ ในคราบ ทหาร ดูแล้ว คิดเอง
 155. ตอนเป็น Nbt คนหันมาดูเยอะ แต่พอเป็นหอยม่วงเน่า เอี๊ย อ๊วก ดูไม่ได้ เจ้าหน้าที่เองยังเบื่อเลย [การเมือง]
 156. ใครดูทางดาวเทียมจอดำได้ ขอความถี่ด้วยค่ะ หลังไมล์ก็ได้
 157. ถามแดง เมื่อไรจะกลับบ้าน ต้องให้มีคนตายอีกกี่ศพ [การเมือง]
 158. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศไทยเราถอยหลังไปกี่ปี??? [การเมือง]
 159. วอนพี่น้องเสื้อแดงที่มีใจเป็นธรรม ส่งรูปมือปืนโม่งแดง โพสลงเน็ต ) เรารู้คุณถ่ายไว้เยอะ ) ส่งมาเถอะ เห็นแก่บ้านเมือง [การเมือง]
 160. จะบริจาค สนับสนุน การต่อสู้ให้ นปช. ติดต่อที่ใหน ครับ
 161. หนทางในการแก้ปัญหาความวุ่นวายของบ้านเมือ [การเมือง]
 162. ขอบ่นเรื่องตำรวจทางหลวง [ท่องเที่ยวไทย]
 163. หาทริปครอบครัว ทัวร์ทะเลค่ะ [ท่องเที่ยวไทย]
 164. มีเวลา2วันเสาร์อาทิตต้นเดือน5 ไปเที่ยวไหนกับแฟนดีครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 165. "รีวิว" ++เดินด๊อกแด๊ก ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา++ (กระทู้รูปเยอะ *-*) [บันทึกนักเดินทาง]
 166. ตลาดร้อยปี สามชุก สุพรรณบุรี พรุ่งนี้เปิดให้บริการไหมครับ และไกลจากอำเภอบางปลาม้าสักกี่ กม ครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 167. อยากพาลูกไปสวนสยามพรุ่งนี้ อยากทราบว่าคนเยอะไหมคะ [ท่องเที่ยวไทย]
 168. ขนมปังใส่วัตถุกันเสีย [สุขภาพกาย]
 169. เรท++ หลังจากมีอะไรกันแล้ว คุณสองคนนอนกอดกันบ้างหรือเปล่าครับ?
 170. ช่วยแนะนำ Printer ทีครับ
 171. แกนตัวเหนี่ยวนำใน วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์
 172. แนะนำ Server Diablo2 Patch 1.13c ครับ เพิ่งเปิด [RPG]
 173. ขอ code 7 segment โดยใช้ vb6
 174. ขอ code 7 segment แสดงที่ vb6
 175. - ขอวิธี ดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ครับ
 176. คอมตั้งโต๊ะจะเล่นเน็ตโดยใช้ wireless แบบ notebook ทำอย่างไร
 177. ..::: Power Buyครับ ถ้าพนักงานของคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้ เห็นที ผมคงต้องขอลา... :::..
 178. อยากทราบว่า Acer ผลิตกล้องเว็บแคม สำหรับต่อพ่วงมั้ยคะ?
 179. คุณว่า DVD-RAM มันสูญพันธุ์เพราะ Flashdrive หรือเปล่า?
 180. ซื้อ notebook ใหม่มาลงเองแล้ว..
 181. ฟันธงกันหน่อยครับ !!!!! samsung u5 vs sony b142f vs iriver t5 vs iriver t7 vs sansa clip plus 2gb [Music Player]
 182. ขอวิธีปรับ pcsx2 ทีครับ
 183. อยากจะขอความคิดเห็น Asus รุ่น F83se-vx061d
 184. ##### พิษณุโลก ยังร้อนไม่หาย (ตับแลบ) ##### [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 185. สรุปแล้ว 550d ราคาตามที่โฆษณาหรือเปล่าครับ [กล้องและการถ่ายภาพทั่วไป]
 186. มายุ่งอะไรผมของผมครับ [กุ๊กกิ๊ก]
 187. หาเพื่อนคุย [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 188. มีวัดไหนมั่งครับใกล้กับที่เล่นน้ำ
 189. แจกกิ๊ฟท์ วันสงกรานต์ ครับ [กุ๊กกิ๊ก]
 190. วันนี้ไม่ไปไหน แจกกิฟ ดีกว่า
 191. สงกรานต์ใครว่าง ไม่ได้ไปไหน Add มาคุยกันครับ [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 192. เฮ้อออ!!! ผมไม่ได้ถูกใครประแป้งมา4ปีแล้วนะ [จ๊ะจ๋าหาเพื่อน]
 193. ขอปรึกษาการไปเรียนต่อUK หน่อยครับ U of Edinburgh vs U of Manchester vs U of Bath [ศึกษาต่อต่างประเทศ]
 194. ###รบกวนชาวไกลบ้านที่มีความรู้เเละประสบการณ์ที่เที่ยวที่เระเทศ ""เนเธอร์แลนด์"" ช่วยดูตารางเที่ยวให้หน่อยครับ### [ชีวิตในต่างแดน]
 195. ใครเก่งภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ Same Like As ต่างกันยังไง ))) [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ]
 196. "มา" กับ "ตาม" เขียนทับศัพท์ว่า martarm ป่ะครับ
 197. ถ้าไม่ย้ายชื่อเข้าบ้าน เวลาขาย จะโดนภาษีแพงกว่าปกติไหมคะ [ที่พักอาศัย]
 198. ขอคำแนะนำ/ภาพ ครัวปิดแบบระบายอากาศทีครับ [ที่พักอาศัย]
 199. อาวุธนิวเคลียร์ที่เขากำจัดกัน มีวิธีการอย่างไร [วิทยาศาสตร์]
 200. ประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกนี้ มีประเทศไหนบ้างที่ความเจริญในประเทศกระจายไปยังเมืองต่างๆจนทัดเทียมหรือเกือบเท่าเมืองหลวง ? [วิทยาศาสตร์]
 201. ข่าวด่วนสำหรับผู้หญิงที่เสริมอึ๋ม ระวังเต้าระเบิดครับ [วิศวกรรมและเทคโนโลยี]
 202. จากปทุมวัน ไป ระยอง ขับรถเส้นใหนดีครับ [การจราจร]
 203. สงกรานต์ เทศกาลขับขี่ไร้ระเบียบแห่งชาติ [การจราจร]
 204. อยากถามเกี่ยวกับอะไหล่Alfa 156 ดังนี้ค่ะ+ขอบ่นเรื่องที่จอดรถห้างนิดหน่อยจ้าย [รถ-ประดับยนต์]
 205. อยากทราบว่า เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติและ air bag จำเป็นหรือป่าวคะ [รถ-ประดับยนต์]
 206. *** แว๊นนรก *** วันสงกรานต์ หรือ วันปล่อยผีเนี่ย [การจราจร]
 207. ชั่วโมงนี้ใครเชียร์สุเทพบ้างครับ
 208. [รถ-ประดับยนต์]
 209. อยากสอบถามว่า รถเก่า ที่เวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงๆแล้วเกิดอาการสั่น เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ และค่าซ่อมแพงมั้ย!!! [รถ-ประดับยนต์]
 210. Cc Ais ::::::: โปรแพค Bb มีอะไรบ้างคะ ราคาเท่าไร [เอไอเอส]
 211. ให้ซิมการ์ดส่งข้อความ [เอไอเอส]
 212. True3G ที่หัวหมาก ศรีนครินทร์ สะพานสูง ใช้ได้แล้ว [ทรูมูฟ]
 213. ตอนเงินเฟ้อ หุ้นกลุ่มไหนจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดครับ [หุ้น]
 214. ปีนี้มีมวยวันสงกรานต์ไหมครับ [ศิลปะการต่อสู้]
 215. ทำไมซื้อวีซีดีมวยปล้ำของไจแอ้น พิกเจอร์มาแล้ว [ศิลปะการต่อสู้]
 216. อยากทราบที่สอนการควงกระบองครับ [ศิลปะการต่อสู้]
 217. ** ชวนเล่นกอล์ฟฉลองสงกรานต์ : 1000 Tips Songkarn Golf Festival 2010 ** [กอล์ฟ]
 218. สลายคราวหน้าระวัง ดำเทียม นะ
 219. Nbt คืนนี้ 20.30 น. พบผู้สื่อข่าวต่างชาติเล่าประสบการณ์ 10 เมษาฯ [การเมือง]
 220. จอดำอีกแล้วใช่ไหมครับ? [การเมือง]
 221. ณัฐวุฒิ วันนั้น ถ้าคุณไม่สั่งหยุด
 222. ข่าวดีสำหรับผู้รักประชาธิปไตย ไม่สามารถ ยุบพรรค ปชป ได้เพราะ กฏหมาย เอาผิดย้อนหลังไม่ได้ [การเมือง]
 223. @@ถึงคุณjampoonครับ@@
 224. เวปดาวเมือง ของพรรคเพื่อไทย
 225. ผมมีคำถาม 4 ข้อครับ กับทหารที่มาในครั้งนี้ แต่อยากให้ประชาชนทั่วไปตอบครับ [การเมือง]
 226. ช่วยกันจับโกหกพรรคประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์หน่อยครับจะเก็บรวบรวมทำเป็นเล่ม [การเมือง]
 227. ใครก็ได้หลังบ้านมาบอกรหัสดูดาวเทียม Ptv ได้ไหมคะ [การเมือง]
 228. มาช้าดีกว่าไม่มา
 229. ผมรู้สึกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงกำลังตักตวงประโยชน์จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ [การเมือง]
 230. {กระทู้ใช้เหตุผล}เกี่ยวกัับสื่อ
 231. …ทักษิณเข้าประเทศไม่ได้ แต่อภิสิทธิ์ก็ออกจากค่ายทหารไม่ได้... [การเมือง]
 232. จริงคือหลอก หลอกคือจริง จริงคือจริง หลอกคือหลอก .. [การเมือง]
 233. ความสงสัยที่ค้างอยู่ในใจ
 234. เเดงต้อง เรียกร้อง - ชุดดำ ต้องออกมาสู้ ตามกระบวนการฯให้สังคมตรวจสอบถ้า "บริสุทธิ์ใจ -รักความยุติธรรม"จริงๆ [การเมือง]
 235. เชิญทุกท่านช่วยกันคิดชื่อใหม่ของพรรค ปชป กันหน่อยครับ
 236. แตกประเด็น ..........ระวัง!!!! แผนกำจัดเสื้อแดง
 237. เป็นไปได้ไหม
 238. ร่วมให้กำลังใจ นายกฯ อย่ายุบสภา
 239. ท่านนายก อยู่ว่างๆก็สอนภาษาอังกฤษใน ราบ11 เลย ชดเชยหนีทหาร [การเมือง]
 240. …แก๊สน้ำตา ยิงใส่เสื้อเหลืองตาย แต่ยิงใส่เสื้อแดงไม่ตาย ยังไงกัน ?... [การเมือง]
 241. ถ้าคุณณัฐวุฒิ คุณจตุพร คุณวีระ ย้ายไปอยู่กับปชป. จะกลายเป็นคนดีใหม
 242. ถ้าไม่มีคนยิง M79 ทหารก็ชนะเสื้อแดงแบบเด็ดขาดไปแล้ว [การเมือง]
 243. +++++++++ บทบาทประเทศไทยอันน่าทึ่ง ในการประชุมนิวเคลียร์โลก ++++++++
 244. Election-phobia คือโรคที่อภิสิทธิ์และปชป.เป็นและคงเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดยากเหลือเกิน [การเมือง]
 245. [Poll] ใครมีสิทธิ์ตายแล้วไปนรกมากกว่ากัน ? [การเมือง]
 246. ผมอยากรู้ว่าถ้าเสื้อแดงชนะแล้วจะได้อะไร...... [การเมือง]
 247. ห้างเปิดละผมไปทำงานละ เด๋วห้างปิดมาป่วนอีกรอบ
 248. สงกรานต์แบบเหงาๆ [ท่องเที่ยวไทย]
 249. ขอคำแนะนำในการเล่นสงกรานตร์ตอนกลางคืนหน่อยครับ [ท่องเที่ยวไทย]
 250. รถ Coach ไปกวางโจว ขึ้นที่ไหนที่ฮ่องกง(ต้นสาย) [ท่องเที่ยวต่างประเทศ]
Songtoday.com